Všeobecné smluvní pomínky

Všeobecné smluvní pomínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) pořadatele (dále také „CK“) spolu s Důležitými informacemi o dopravě, ubytování a dalších službách uvedenými na www.ck-osveta.cz tvoří nedílnou součást všech smluv o zájezdu cestovní kanceláře Josef Sklenář, se sídlem Tlustice 186, 268 01 Hořovice, IČO:10261940.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouvou o zájezdu (dále také Smlouva) se CK zavazuje, že zákazníkovi/kům (objednavateli zájezdu, účastníkovi/kům zájezdu – osobám, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena – dále jen zákazník) poskytne zájezd, dopravu a jiné služby a zákazník se zavazuje, že zaplatí dohodnutou souhrnnou cenu a cenu ostatních smluvených služeb.

2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně též prostřednictvím zplnomocněné osoby–smluvního partnera CK).

II. ÚČAST NA ZÁJEZDECH A CESTOVNÍ DOKLADY

1. Osoby ve věku do 15 let se mohou účastnit zájezdu pořádaného CK pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let.

2. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou účastnit zájezdu CK pouze za podmínky, že předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí na předmětném zájezdu, pokud se zákonný zástupce zájezdu sám neúčastní.

3. Zákazník je odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů všech zemí, přes něž a do nichž se cestuje, včetně přepravních a ubytovacích podmínek.

4. Zákazník je povinen:

– mít u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zaplacení a na požádání je předložit ke kontrole pracovníkům CK,

– řídit se písemnými pokyny pro účastníky zájezdu, pokyny delegáta zájezdu a průvodce a dodržovat stanovený program a provozní řády stravovacích a ubytovacích zařízení.

5. Zákazník nemá právo na poskytnutí pouze těch služeb, které tvoří součást zájezdu, resp. výslovně stanoveného programu a zaplacené souhrnné ceny. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí, náhradní přeprava do ČR apod.) může CK poskytnout pouze na základě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb.

III. SOUHRNNÁ CENA A JEJÍ ÚHRADA

1. Souhrnnou cenu platí zákazník v hotovosti, a to pouze v provozovnách CK nebo bankovním převodem nebo složenkou na účet CK uvedený ve smlouvě o zájezdu.

2. Zákazník je povinen celou souhrnnou cenu uhradit tak, aby byla nejpozději 30 dnů před datem zahájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK.

3. Zákazník souhlasí s tím, že při uzavření smlouvy o zájezdu uhradí zálohu ve výši 50% souhrnné ceny. Záloha je splatná nejpozději 7 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena). U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vyžádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100 % souhrnné ceny.

4. Při uzavření smlouvy o zájezdu 30 a méně dní před zahájením zájezdu (poskytnutím první služby), je zákazník povinen zaplatit celou souhrnnou cenu v den uzavření smlouvy o zájezdu, nebude – li s CK dohodnuto jinak.

5. CK má právo na zaplacení celé souhrnné ceny, včetně dalších (následně) objednaných služeb před jejich poskytnutím. Bez úplného zaplacení souhrnné ceny a ostatních služeb v souhrnné ceně nezahrnutých nemá zákazník nárok na plnění (poskytnutí zájezdu a služeb) ze strany CK. Případné slevy vyhlášené CK po datu uzavření smlouvy o zájezdu nemají vliv na cenu platnou v době uzavření smlouvy o zájezdu.

6. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě, že uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli část souhrnné ceny (nebo případných dalších služeb) proviznímu prodejci (nikoliv CK), činí tak na vlastní nebezpečí. Zákazník souhlasí s tím, že jeho povinnost uhradit souhrnnou cenu a cenu dalších objednaných služeb CK bude považována za splněnou až okamžikem, kdy bude souhrnná cena (i cena případných dalších služeb) uhrazena na účet CK uvedený ve Smlouvě, nebo v hotovosti v provozovně CK.

7. CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu:

a/ dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, podle následujícího vzorce: „ZCO = ZNDO – PNDO“, kde: ZCO = zvýšení ceny na osobu, ZNDO = zvýšené náklady na dopravu na osobu, PNDO = původní náklady na dopravu na osobu

b/ anebo dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o vice než 10 %, podle následujícího vzorce: „ZCO = [(DCO / SK) * OSK ] – DCO“, kde:

ZCO = zvýšení ceny na osobu, DCO = dohodnutá cena na osobu, OSK = směnný (denní) kurz koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) ke dni odeslání oznámení o zvýšení souhrnné ceny objednavateli, SK = směnný (denní) kurs české koruny (dle Kurzovního lístku ČNB) vůči příslušné měně (není-li stanovena, pak k EUR) použitý pro stanovení ceny zájezdu.

Pro výpočet ceny zájezdů a pobytů byl použit směnný kurz ČNB - kurz devizového trhu ke dni uvedenému v aktuálním katalogu. Pro výpočet ceny letecké dopravy byl použit směnný kurz 22 Kč/ 1 USD. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí CK zákazníkovi odeslat nejpozději 21 dní před poskytnutím první služby.

8. Pro uplatnění dětské ceny je rozhodující věk dítěte v době návratu, kdy dítě nesmí dovršit věku, který je rozhodný pro uplatnění dětské ceny.

9. Pokud účastník, z vlastního rozhodnutí nebo vlastního zavinění nebo vlastního opomenutí nevyužije některé z objednaných a zaplacených služeb, nenáleží mu náhrada za takové nevyužité služby.

IV. ZMĚNY SMLOUVY O ZÁJEZDU

1. Uskutečnění zájezdu je vždy podmíněno dosažením minimálního počtu zákazníků. CK je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen méně než 35 zákazníky. Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna odeslat zákazníkovi (objednavateli zájezdu) nejpozději 5 dnů před datem zahájení zájezdu.

2. Změny smlouvy o zájezdu ze strany zákazníka:

před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho (za stejných podmínek) zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená, pouze za podmínek stanovených v ustanovení § 2532 OZ. Taková změna musí být právně i technicky možná a uskutečnitelná (např. s ohledem na lhůtu pro zajištění letenky, možnosti změny jména na let atd.). CK je oprávněna po zákazníkovi (stávajícím zákazníkovi) požadovat poplatek za realizovanou záměnu a náklady s tím spojené (např. náklady za změnu jména na letence či vystavení nové letenky apod.). Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení souhrnné ceny a úhradu nákladů spojených se změnou.

3. Změny smlouvy o zájezdu ze strany CK:

a) před započetím zájezdu: CK je oprávněna z objektivních důvodů změnit program zájezdu, přesunout dobu jeho konání, změnit trasu, způsob dopravy, ubytování či další sjednané podmínky. Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat a má-li být v důsledku těchto změn změněna i cena zájezdu, včetně návrhu nové ceny. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn smlouvy o zájezdu, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Poskytnutá lhůta musí skončit před zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník z tohoto důvodu od smlouvy o zájezdu, má právo požadovat uzavření nové smlouvy o zájezdu (náhradní zájezd) na jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu (je-li v nabídce CK), jinak mu CK vrátí uhrazenou část ceny zájezdu.

– dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, nebo v důsledku mimořádných okolností ke změně (zpoždění) letu/odjezdu, které nemůže CK ovlivnit, vyhrazuje si CK právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autobusu a mezipřistání. V těchto případech CK nenahrazuje služby, které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány, a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. V případě letů, kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách a/nebo odlet v brzkých ranních hodinách, se celá noc účtuje.

b) v průběhu zájezdu:

CK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb, je-li to z naléhavých důvodů nezbytně nutné a není možno dodržet stanovený program a poskytnout původně objednané služby. V takovýchto případech je CK povinna:

– zajistit náhradní program a služby ve stejném nebo vyšším rozsahu a kvalitě

– upravit souhrnnou cenu v závislosti na provedených změnách programu a služeb a vrátit účastníkovi rozdíl v ceně, byly-li náhradní služby poskytnuty v nižším rozsahu.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

1. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není porušení povinnosti CK stanovené smlouvou o zájezdu nebo Občanským zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zákazníkovi, se kterým se takto smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené smlouvou o zájezdu a není-li výslovně odstupné stanoveno, pak v následující výši:

 Stornopoplatky - odstupné

více než 45 dní předem                   - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 5.000,-Kč/os./letecká doprava a zájezdy s leteckou dopravou, v ostatních případech nejméně 700,- Kč/os.

45 – 21 dní předem                          - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z ceny, v případě letecké dopravy nebo zájezdu s leteckou dopravou nejméně 5.000,-Kč/os.

20 – 11 dní předem                         - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z ceny, v případě letecké dopravy nebo zájezdu s leteckou dopravou nejméně 5.000,-Kč/os.              

10 – 4 dní předem     - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z ceny, v případě letecké dopravy nebo zájezdu s leteckou dopravou nejméně 5.000,-Kč/os.

  3 a méně dní předem                     - 100 % z ceny

Za odstoupení od Smlouvy s odstupným ve výši 100 % ceny se považuje i nedostavení se k odjezdu (odletu) včas, vrácení účastníka pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů, případně při uvedení nesprávných či neúplných údajů v dokladech a v případě vyloučení účastníka z poskytování služeb, pokud svým jednáním podstatně narušuje průběh zájezdu.

Cenou se rozumí souhrnná cena zájezdu minus příplatek (pojistné) za cestovní pojištění. Pojistné za cestovní pojištění je nevratné a nepřenosné.

2. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu odstoupit:

a) z důvodu zrušení zájezdu za zákonem stanovených podmínek. CK nehradí odstupné, byl-li zájezd zrušen z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nebo z důvodu vyšší moci.

b) pokud bude zákazník (objednavatel zájezdu) v prodlení s úhradou dohodnuté zálohy nebo doplatku souhrnné ceny, nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníka. V takovém případě je CK oprávněna požadovat po objednavateli zájezdu zaplacení odstupného. Pro výši odstupného a lhůty se přiměřeně použijí ustanovení čl. 7. těchto Podmínek.

3. CK je oprávněna od smlouvy o zájezdu v průběhu zájezdu odstoupit v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu účastníkem zájezdu a dále v případě závažného porušení přepravních předpisů, hotelového či ubytovacího řádu, narušení programu nebo průběhu zájezdu účastníkem zájezdu, případně přijmout jiná odpovídající opatření.

4. CK má právo odečíst odstupné ze složené zálohy nebo zaplacené ceny.

5. V případě, že zprostředkovatel nebo zákazník, odstupující od Smlouvy, zajistí za odstupujícího účastníka jiného účastníka, nebude v případě služeb bez dopravy, samostatné autobusové dopravy nebo v případě zájezdu s autobusovou dopravou účtován Stornopoplatek - odstupné , ale pouze manipulační poplatek ve výši 500,- Kč/os. V případě zájezdu s leteckou dopravou nebo samostatné letecké dopravy je možná změna účastníka pouze v případě, pokud takovou změnu umožňuje předmětná letecká společnost. Pokud je v daném případě změna účastníka – cestujícího možná, bude za takovou změnu účtován poplatek ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však 3.000,-Kč/os..

6. Změna termínu zájezdu na základě žádosti zákazníka je považována za storno zájezdu ze strany zákazníka s uplatněním stornopoplatků dle čl. V. VSP.

VI. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci neupravené v těchto Podmínkách blíže upravuje Reklamační řád CK, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách CK a na všech externích prodejních místech u zástupců CK. Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u CK (nejlépe v sídle nebo v kterékoli provozovně) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy, jinak právo zaniká. CK je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení ve smyslu § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění. Pokud byla Smlouva uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti za vady také u tohoto obchodního zástupce. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno v místě poskytované služby, a to za součinnosti průvodce CK nebo jiného CK pověřeného zástupce. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou odpovídající kompenzací. Předmětem reklamačního řízení, respektive zpětné finanční kompenzace mohou být pouze služby, jež jsou obsahem Smlouvy a podléhají zpoplatnění. CK je povinna reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace, nedohodne-li se se zákazníkem na delší době. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb či akcí nesjednaných ve Smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě, u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk v letovisku, hluční sousedé, havárie dopravních partnerů apod.), CK je od úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči zákazníkovi zcela osvobozena.

VII. IDENTITA SKUTEČNÉHO LETECKÉHO PREPRAVCE

V případě zájezdu s leteckou dopravou je CK povinna informovat zákazníky o identitě skutečného leteckého přepravce.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK jsou účinné ode dne 1. 2. 2016 a jsou součástí smlouvy o zájezdu a smluvní strany se podpisem smlouvy zavázaly jimi řídit.

2. Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty pro účely daňové, účetní a archivační.

3. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu i kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany zákazníka v souladu s ust. § 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou zákazníkem udělovány bezplatně.
4. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

 

Vytvářím objednávku...